Rhizom Rhizom Rhizom

fulfil
2020

Rhizom Rhizom Rhizom

Rhizom 29
2020

knip kleiderbuegel knip kleiderbuegel knip kleiderbuegel

knip
2019

Keil Keil Keil

KEIL
2021

Poster Circular Poster Circular Poster Circular

Schriftspecimen Circular
2020

Rhizom Rhizom Rhizom

Budenzauber
2019

Rhizom Rhizom Rhizom

Ein guter Vorsatz
2019

Rhizom Rhizom Rhizom

RoggenFischSalzGold
2019